Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Γενικοί Όροι χρήσης και άντλησης συμβουλών από τον ιστότοπο http://www.mo-shield.gr/

Η άντληση συμβουλών και/ή η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκεινται στους κατωτέρω γενικούς όρους (εφεξής στο παρόν «Γενικοί Όροι»).

Η άντληση συμβουλών ή η χρήση αυτού του ιστοτόπου υποδηλώνει τη ρητή αποδοχή των Γενικών Όρων.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο παρών ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων του, του γραφικού σχεδίου,

των κειμένων, των γραφικών στοιχείων και των εικόνων που περιέχονται σε αυτόν, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της εταιρείας εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τους για την οποία δεν έχει χορηγηθεί έγγραφη εξουσιοδότηση.

Όλα τα εμπορικά σήματα (κατοχυρωμένα ή μη, λεκτικά ή/και απεικονειστικά) και τα υπόλοιπα διακριτικά γνωρίσματα τα οποία εμφαίνονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την προηγούμενη λήψη της εγγράφου ρητής συναίνεσης απαγορεύεται ρητώς.

Τίποτε που περιέχεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή στον ιστότοπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως χορήγηση άδειας ή άλλου δικαιώματος επί της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» ή άλλων εταιρειών του Ομίλου Menarini.

 

Ευθύνη

Τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά από ειδικούς στον ιατρικό τομέα (ιατρούς και ειδικούς επικοινωνίας) και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης.

Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους ιατρούς σε σχέση με οποιεσδήποτε απορίες, συμπληρωματικές πληροφορίες ή γνώμες σε ζητήματα υγείας (ζητήματα σχετικά με διάγνωση, ιατρική θεραπεία κ.λπ.).

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» θα καταβάλει κάθε ευλόγως δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εισάγει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες στον ιστότοπο. Εντούτοις, η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» δεν μπορεί να χορηγήσει δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

 

Ούτε η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» ούτε κανένα τρίτο μέρος που μετείχε στην δημιουργία, παραγωγή ή δημοσίευση του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή επακολουθήσασα ζημία ή ηθική βλάβη που απορρέει από τη χρήση του ιστοτόπου ή από οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του.

 

Οι σύνδεσμοι (links) που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο προσφέρουν πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους οι οποίοι εκφεύγουν του συνεχούς ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία». Κατά συνέπεια, η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» δεν υπέχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων (συμπεριλαμβανομένων, επί παραδείγματι και όχι αποκλειστικά, των συνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς) ή τις τροποποιήσεις και/ή επικαιροποιήσεις τους. Οι σύνδεσμοι έχουν τεθεί στη διάθεση των επισκεπτών αποκλειστικά για πρακτικούς σκοπούς και προς εξυπηρέτησή τους, και η συμπερίληψή τους σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την προσυπογραφή ή τη χορηγία τους από την εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία». Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που περιέχονται στους ιστοτόπους στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι ενδεχομένως να μη συνάδουν προς τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία εν γένει που διέπουν την διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, και οι απόψεις που εκφράζονται στους ιστοτόπους αυτούς δεν ανταποκρίνονται απαραιτήτως σε αυτές της εταιρείας με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» ούτε προσυπογράφονται απαραιτήτως από αυτήν.

 

Το διαδίκτυο εξυπηρετεί, εξ ορισμού, την παγκόσμια κοινότητα. Ωστόσο, η φαρμακευτική βιομηχανία διέπεται από κανονισμούς και νομοθεσία εν γένει που στοχεύει στον περιορισμό των πληροφοριών που μπορούν να χορηγηθούν σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα, και η αποτελεσματικότητα αυτών των κανονισμών και νομοθεσίας εν γένει υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Περαιτέρω, τα στάδια της κατοχύρωσης φαρμακευτικών προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ομοίως, τα κείμενα που έχουν εγκριθεί για τη φόρτωση μπορεί να διαφέρουν επί τη βάσει των διαφορετικών όρων που διέπουν την άδεια κυκλοφορίας και που είναι σε ισχύ σε διαφορετικές χώρες.

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν και η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία»  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσης για οποιεσδήποτε συνέπειες μπορεί να προκληθούν από αλλαγές ή τροποποιήσεις του παρόντος ιστοτόπου ή πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν ή για οποιαδήποτε ζημία ή ιό που μπορεί να επηρεάσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο αποτελεί ιδιοκτησία του χρήστη, ως αποτέλεσμα εισόδου στον παρόντα ιστότοπο.

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Menarini Hellas Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία» επιφυλάσσει το δικαίωμα να επικαιροποιεί αυτούς τους Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή.

 

3. Περιεχόμενο που επιφυλάσσεται για τους χρήστες

Οι επισκέψεις στον παρόντα ιστότοπο μπορούν να καταχωρηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να εγγυηθεί η συνέχεια της υπηρεσίας και η διαρκής βελτίωση του ιστοτόπου καθεαυτού.

 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία εν γένει, η πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη του ιστοτόπου θα μπορούσε να επιφυλαχθεί μόνο σε επαγγελματίες της υγείας (ιατρούς και φαρμακοποιούς) υπό την προϋπόθεση της καταχώρησης των δεδομένων τους και χορήγηση καταλλήλου κωδικού.

 

Προκειμένου ο επισκέπτης να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο δεν απαιτείται αναγνώριση της ταυτότητάς του ή καταχώρηση.

 

4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη δια του ιστοτόπου πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από το κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 - εφεξής κανονισμός «GDPR» περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων, και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστοτόπου η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο αυτό.

 

Εάν ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες [όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)] για τους σκοπούς υπό το τμήμα 5 του παρόντος εγγράφου – «Επαφές» -, αυτά θα επεξεργάζονται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο «Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς.

 

5. Επαφές

Για πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο ή τα περιεχόμενά του, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ακόλουθη διεύθυνση: info@menarini.gr

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει και να εξατομικεύσει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Με την περιήγηση στον Ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση cookies σύμφωνα με αυτό το έγγραφο. Η παρούσα ειδοποίηση συνιστά μια επέκταση του ενημερωτικού banner για τη χρήση των cookies που εμφανίζεται όταν οι χρήστες συνδεθούν για πρώτη φορά στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου αυτού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies:

 • Τεχνικά cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες.
 • Cookies δημιουργίας προφίλ: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση.

Τα cookies, είτε «τεχνικά» είτε «δημιουργίας προφίλ», μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως:

 • cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης·
 • «μόνιμα» cookies, τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με έναν ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη·
 • «ιδιόκτητα» cookies, τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται·
 • cookies «τρίτων μερών», τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «τεχνικά» cookies και ειδικότερα τους ακόλουθους τύπους cookies:

i) ιδιόκτητα cookies, cookies συνεδρίας ή μόνιμα cookies, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστημάτων·

ii) cookies τρίτων μερών, μόνιμα cookies, που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, μέσω των οποίων η Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης / των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιμοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή. Χρησιμοποιώντας δύο cookies, τα μόνιμα cookies και τα cookies συνεδρίας (που λήγουν με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα μητρώο με τις ώρες έναρξης των επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Μπορείτε να επιλέξετε για ποια cookies να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση των cookies τρίτων μερών, οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Εταιρεία: τα περισσότερα cookies τρίτων μερών που υπάρχουν στον ιστότοπο μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες στο δικό τους πρόγραμμα περιήγησης ή πραγματοποιώντας απευθείας επίσκεψη στους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας τους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή/και να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο. Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου μέρους»:

COOKIES

ΤΥΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

http://www.mo-shield.gr/

Πρώτο Μέρος -

Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies 

Cookies που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και για την απομνημόνευση της γλώσσας που έχει επιλέξει ο χρήστης

Αυτή η σελίδα

google.it google.com

Cookies τρίτου μέρους - μόνιμα cookies

Cookie για την υπηρεσία Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης:

Chrome

 1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Settings
 3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings
 4. Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings
 5. Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που απαιτείται για τη διαχείριση των cookies:
  Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για cookies
 6. Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
 7. Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα
 8. Αποκλείστε τα cookie τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 9. Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet
 10. Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστότοπων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google

Mozilla Firefox

 1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Options
 3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy
 4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν
 5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Use Custom Settings για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies:
  Αποδοχή cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).
 6. Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ).
 7. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά).
 8. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Show cookies εάν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla

Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools
 2. Επιλέξτε Internet Options
 3. Επιλέξτε Privacy
 4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα cookies:
  Αποκλεισμός όλων των cookies
 5. Υψηλό
 6. Μέτριο προς Υψηλό
 7. Μέτριο
 8. Χαμηλό
 9. Αποδοχή όλων των cookies
 10. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies: κάντε κλικ στην επιλογή «Sites» και στο πλαίσιο «Address of Website», πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Block» ή «Allow»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft

Safari

 1. Ανοίξτε το Safari
 2. Κάντε κλικ στο Safari
 3. Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy
 4. Στην ενότητα «Block Cookies» επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται τα cookies.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει τα cookies τους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της Apple

Opera

 1. Ανοίξτε το Opera
 2. Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης
 3. Επιλέξτε «Privacy & Security»
 4. Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση
 5. Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής μου
 6. Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα
 7. Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 8. Επιλέγοντας το κουμπί  «All cookies and site data» μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera